Printed from Lars Martin Myhres homepage - 21-07-2024 13:07:10
 ArkivFram med mye viser

Sandefjords Blad
SKREV STORSLAGER, MEN ...: - Å vinne en kåring der ikke Alf Prøysen var nominert, føltes merkelig, sier Lars Martin Myhre om at hans og Odd Børretzens «Noen ganger er det all right» i 2002 ble kåret til Tidenes norske hit. FOTO: BJØRN TORE BRØSKE
- av Bjørn Tore Brøske - 15.10.2014 (oppdatert 15.10.2014)

http://www.sb.no/kultur/viser-seg-fram-med-nye-viser-1.8618097
20141015_sandefjords_blad_534
– Når jeg vel­ger ut re­per­to­ar til kon­ser­te­ne, skal det være en sam­men­heng i det som blir pre­sen­tert. Men for all del: Det er ikke noe po­eng i å ir­ri­te­re folk ved å la være å ta med be­stem­te vi­ser, hel­ler.


_______________________________


Bjørn Tore Brøske, Sandefjords Blad

_______________________________


Et­ter å ha levd av mu­sikk i snart 40 år, har Lars Martin Myhre (58) en gan­ske så stor sekk å vel­ge san­ger fra.
Lå­ter la­ges hele ti­den, ideer hen­tes over alt, og den po­pu­læ­re vise­san­ge­ren job­ber nå med ma­te­ria­le til det som skal bli en ny CD.Gammelt og nytt

Når Myhre star­ter sin nye tur­né på Thaulows i Kur­ba­det i San­de­fjord 16. ok­to­ber, blir det ser­vert nye mu­si­kals­ke stem­nings­bil­der og be­trakt­nin­ger.
Men gam­le pub­li­kums­fa­vo­rit­ter er van­ske­lig å unn­gå, og san­ger som «Trøs­te­sang» og «Hun lig­net på en som var pen» er også gjen­gan­ge­re på Myhres kon­ser­ter.
"Spillingen på Thaulows- kaféen blir den mest intime.

– Det sy­nes jeg er helt OK. Odd Bør­ret­zen lot være å fram­fø­re «Noen gan­ger er det all right» i åtte år. «Jeg er ikke noen sce­ne­sjar­mør», var be­grun­nel­sen hans, for­tel­ler Myhre med et smil.
Mestergitarist Turneen han skal ut på nå i ok­to­ber, er sam­men med den svensk­dans­ke gi­ta­ris­ten Perry Stenbäck.

– En fa­bel­ak­tig mu­si­ker og mul­ti­ins­tru­men­ta­list. Han spil­ler blant an­net det svens­ke folkeinstrumentet nyckelharpa, og det lå­ter helt ny­de­lig.
De to ble først kjent med hver­and­re da Myhre pro­du­ser­te den svens­ke tru­ba­du­ren Anna Wirséns de­but-CD, som Stenbäck spil­te på.
– Perry og jeg har en vel­dig god mu­si­kalsk kom­mu­ni­ka­sjon, og duo­for­ma­tet pas­ser oss. Han er en mes­ter­gi­ta­rist som til­fø­rer san­ge­ne mine mye. Jeg gle­der meg vir­ke­lig til dis­se kon­ser­te­ne, sier Myhre om tur­n­een som i til­legg til San­de­fjord in­klu­de­rer Tøns­berg, Eids­foss, Oslo, Eger­sund, Mod­um, Pors­grunn, År­nes og Lillehammer.


«Vann forandrer alt»

19. ok­to­ber skal dess­uten Myhre, Stenbäck og vo­ka­list Lin­da Kvam del­ta i den sto­re TV-send­in­gen på NRK i an­led­ning inn­sam­lings­ak­sjo­nen «Vann for­and­rer alt».
De fles­te spil­le­job­be­ne på tur­n­een fore­går i kul­tur­hus og kon­sert­lo­ka­ler.
– Spill­in­gen på Thaulows- kafeen blir den mest in­ti­me. Det er ikke plass til så mange her, men det gjør at vi kom­mer i tett kon­takt med pub­li­kum.Lars Martin Myhre
Født i Tønsberg i 1956, bor i Sandefjord. Komponist, sanger, gitarist og produsent.
Har gitt ut en rekke plater, både i eget navn og i samarbeid med bl.a. Odd Børretzen. De to fikk fire Spellemannpriser, og sangen «Noen ganger er det all right» ble i 2002 kåret til Tidenes norske hit.

 
Utviklet av Atilla Moen-Duran